V
T
O

Bril uitproberen

Artikel 1.  Algemeen

1.1.onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle producten van brilerbij.nl. De toepasselijkheid van de door de consument (zijnde iedere natuurlijke persoon die met brilerbij.nl een overeenkomst heeft gesloten) gehanteerde voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. Bedingen welke afwijken van deze voorwaarden gelden slechts als schriftelijk en uitdrukkelijk door brilerbij.nl zijn vastgesteld. Dergelijke afwijkende bedingen laten onverlet de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden.

 

Artikel 2.  Webshop

2.1. Indien de overeenkomst tot stand komt, treft brilerbij.nl voldoende organisatorische en technische maatregelen voor de overdracht van data en een veilige webshop.

2.2. Betaling geschiedt via de, op de webshop aangeboden betaalmethoden die op de webshop zelf verder worden toegelicht. De verschillende betaalmethoden worden aangeboden met inachtneming van passende veiligheidsmaatregelen.

2.3. Indien de overeenkomst tot stand komt, bevestigt brilerbij.nl bij de eerst volgende mogelijkheid langs elecktronische weg de ontvangst van de aanvaarding.

2.4. Tijdens de herroepingstermijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het product wordt slechts in die mate uitgepakt of gebruikt zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkewijze mogelijk in de orginele staat en verpakking aan brilerbij.nl retourneren, conform de instructies op de webshop (levering en garantie).

2.5. Het herroepsingrecht is uitgesloten voor producten:
- die door brilerbij.nl tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument.
- die duidelijk persoonlijk van aard zijn.

Hieronder wordt mede begrepen een bril met op de sterkte van de consument geslepen glazen.

2.6. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

2.7. Indien de consument een bedrag terugkrijgt, zal brilerbij.nl dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de herroeping en ontvangst door brilerbij.nl terug betalen.

2.8. De consument is ten alle tijde, zelf verantwoordelijk voor het recept met de oogsterktes.

- de consument is ook ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de gekozen sterkte en de vooruitvloeiende gevolgen, van een kant en klare leesbril.

2.9. Kosten/schade die voortvloeit uit het verkeerd invoeren van het recept zijn voor rekening van de consument.

2.9.1. De online pd (pupilafstand) tool: de consument is ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de pd waardes die uitvloeien na het gebruik maken van de pd tool.

 

Artikel 3.  Levertijd

3.1. de levertijd voor een enkelvoudige bril duurt 5-10 werkdagen (indien er een weekend tussen zit, kan dit door postNL/DHL 2 dagen langer duren) en 10-15 werkdagen bij een multifocale bril, Bij leesbrillen en sportbrillen geldt een levertijd van 5-10 werkdagen (in Nederland). De toepasselijkheid van artikel 7:46 f lid 7 BW word uitdrukkelijk uitgesloten. De door brilerbij.nl te leveren goederen gelden als geleverd, indien zij de goederen eenmaal aan de consument heeft aangeboden.

3.2.  bij overschrijding van de leveringstermijn dient de consument brilerbij.nl schriftelijk of per email, in gebreke te stellen, waarbij alsnog een termijn van 7 werkdagen voor de nakoming word geboden. Gaat brilerbij.nl binnen deze nadere termijn niet tot aflevering over, dan heeft de consument het recht zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst ontbonden te verklaren, behoudens in geval van overmacht.

 

Artikel 4.  Overmacht

4.1. in geval door omstandigheden die niet aan brilerbij.nl en/of door haar ingeschakelde derden zijn toe te rekenen- waaronder in ieder geval- maar niet limitatief, wordt verstaan: overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmering door derden, transport moeilijkheden,door brilerbij.nl onvoorziene technische complicaties, brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van brilerbij.nl, welke niet voor risico voor brilerbij.nl komen en de omstandigheid dat brilerbij.nl een prestatie van een derde, die van belang is in verband met de door brilerbij.nl te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt, en brilerbij.nl hierdoor niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is brilerbij.nl niet gebonden tot betaling van enige schadevergoeding. Brilerbij.nl kan, ter harer keuze, of aan de consument berichten dat zij de overeenkomst ontbonden acht, of de overeenkomst op een nader in overleg vast te stellen tijdstip alsnog uitvoeren.

4.2. Indien brilerbij.nl de overeenkomst ontbindt, zal een gedane betaling worden terugbetaald maar de consument is wel gehouden de reeds door brilerbij.nl gemaakte kosten te vergoeden voor zover deze ten behoeve van de consument zijn gemaakt.

 

Artikel 5.  Betaling

5.1. het aan brilerbij.nl verschuldigde bedrag dient direct na de bestelling te worden voldaan via de op de webshop aangetoonde betaalmethoden.

 

Artikel 6.  Garantie

6.1. brilerbij.nl geeft 1 jaar kwaliteits-garantie op het montuur en de glazen. Ook garandeert brilerbij.nl dat de door haar vervaardigde bril/brillen voldoet/voldoen aan de normen (ISO9002) die hiertoe zijn vastgesteld. Voorst garandeerdt brilerbij.nl dat de door haar geleverde goederen voldoen aan eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze zijn bedoeld. De te verrichten diensten zullen tevens worden uitgevoerd volgens de vereisten van de geldende vakdiploma's.

6.2. Onverminderd het hiervoor bepaalde, moeten klachten over direct waarneembare gebreken van goederen binnen 14 dagen doch uiterlijk binnen 1 maand bij brilerbij.nl zijn ingediend. Klachten over niet zichtbare gebreken binnen 14 dagen, maar tenminste binnen 1 maand, nadat het gebrek is geconstateerd of geconstateerd had kunnen worden te zijn ingediend. Bij het overschrijden van vermelde termijnen vervalt het recht om te reclameren, tenzij de consument van het overschrijden hiervan redelijkerwijs geen verwijt kon worden gemaakt. In alle gevallen moet brilerbij.nl een redelijke termijn worden gegund teneinde de klachten te onderzoeken en eventuele gebreken te verhelpen.

6.3. aanspraak op garantie vervalt, indien derden of de consument zonder toestemming van brilerbij.nl herstel- of andere werkzaamheden aan het door brilerbij.nl -met garantie- geleverde product te hebben verricht of hebben laten verrichten.

6.4. Om u als consument tegemoet te komen mag u toch op sommige producten gebruik maken van de 100% tevredeheidsgarantie dit geldt alleen op de Enkelvoudige brillen en Leesbrillen, dit geldt niet op de Multifocale glazen/brillen.(zie voor meer informatie "Garantie multifocale glazen") Dit geldt ook niet op de glazen die buiten onze voorraad vallen zoals recept glazen, extra dunne glazen index 1.67/1.74 of meekleurende glazen (zie voor meer informatie "levering en garantie")

 

Artikel 7.  Aansprakelijkheid

7.1. alle aansprakelijkheid van brilerbij.nl jegens de consument is beperkt tot nakoming van de artikel 6.1. opgenomen garantieverplichting.

7.2. brilerbij.nl is in geen geval aansprakelijk voor schade die voorvloeit uit het gebruik door de consument of derden van de goederen, tenzij te wijten aan een gebrek waarvoor brilerbij.nl aansprakelijk is uit hoofde van de niet nakoming van de verstrekte garantie dan wel uit hoofde van producten aansprakelijkheid.

 

Artikel 8.  Overige

8.1. brilerbij.nl houd zich aan de wet-en regelgeving betreffende privacy. Doormiddel van het aangaan van een overeenkomst met brilerbij.nl geeft de consument toestemming zijn gegevens op te slaan en te gebruiken conform de wetbescherming persoongegevens.( zie privacy beleid)

8.2. op de rechtsverhouding tussen brilerbij.nl en de consument is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen voortvloeiend uit, of verband houdende met, een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of deze voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de rechtbank te rotterdam, ongeacht het recht van brilerbij.nl een geschil voor te leggen aan de rechtbank in het arrondissement waar de consument gevestigd is.
Indien brilerbij.nl aangeeft een beroep te willen doen op dit artikel en aan de consument schriftelijk aangeeft de beslechting van een geschil voor te willen leggen aan de rechtbank te den Haag, dient de consument binnen 1 maand schriftelijk aan brilerbij.nl te laten weten als hij het geschil aan de Rechter wenst voor te leggen die volgens de wet bevoegd is, bij gebreke waarvan de rechter te den Haag bevoegd is.

8.3. indien er een pakketje door brilerbij.nl verstuurd is (viaTrack&trace in NED & BEL) en deze niet is aangekomen (volgens de Track&trace), dan heeft brilerbij.nl tot 20 werkdagen de tijd om via PostNL of DHL een onderzoek in te stellen naar het verdwenen pakketje. Indien deze tijd verstreken is dan zal de consument alsnog hetzelfde product aangeleverd krijgen zonder enige kosten.


 Artikel 9. Privacy beleid

         Door akkoord te gaan met onze algemene voorwaarden gaat u ook akkoord met onze privacy beleid. Zie (privacy beleid)


Contact.

Mocht u vragen, opmerkingen of klachten hebben, dan is de klantenservice van brilerbij.nl u graag van dienst. Als u niet tevreden bent, (alleen aankopen via de webshop) kunt u in sommige gevallen uw bril binnen 30 dagen terugsturen (ingaand vanaf de ontvangstdatum van uw product) naar onderstaand adres. Zodra Brilerbij.nl de bril in goede staat heeft ontvangen krijgt u uw aankoopbedrag teruggestort op de betaalrekening die bij ons bekend is. Voordat u de bril terugstuurt dient u brilerbij.nl elektronisch (per e-mail) info@brilerbij.nl op de hoogte te stellen van uw retourzending met vermelding van de reden. (normaliter kun je geen beroep doen op het wettelijke herroepingsrecht, dit omdat maatwerk producten "zoals de glazen op uw sterkte" hiervoor zijn uitgezonderd).

Om u als consument tegemoet te komen mag u toch op sommige producten gebruik maken van de 100% tevredenheidsgarantie dit geldt alleen op de:
- Enkelvoudige brillen en Kant en klare Leesbrillen 
- Voor de kant en klare Leesbrillen geldt dat u altijd recht heeft op de "niet tevreden geld terug garantie"
- Voor de enkelvoudige brillen geldt dat
 iedere klant heeft slechts één keer recht op de garantie "niet tevreden, geld terug garantie" Dit geldt alleen voor de enkelvoudige brillen op sterkte die met een recept zijn aangeschaft. 
Wanneer kunt u geen gebruik maken van de "niet tevreden geld terug garantie"
- Als u een multifocale bril aanschaft dan geldt de garantie voor de multifocale glazen (zie garantie multifocale glazen).
- Als u bij de enkelvoudige brillen voor een extra optie heeft gekozen zoals (recept glazen, meekleurende glazen, extra dunne glazen 1.67).
- Als u een bril in de winkel heeft aangeschaft.
De klant erkent te zijn geïnformeerd dat de garantie "niet tevreden, geld terug" slechts één keer van toepassing is (deze geldt slechts voor 1 bril). Wanneer niet wordt voldaan aan één of meer van bovengenoemde voorwaarden, erkent de klant dat Brilerbij.nl zich het recht voorbehoudt deze vergoeding niet te geven, zonder hiervoor aansprakelijk te kunnen worden gesteld.
De verzending dient het volgende te bevatten:
De bril (in de staat waarin de klant deze heeft ontvangen) inclusief alle onderdelen (originele verpakking, verzendnota, eventuele accessoires,een kopie van de aankoopfactuur ). Als het product sporen vertoont waaruit blijkt dat het gebruik ervan verder ging dan opzetten en uitproberen, kan dit ertoe leiden dat wij geen vergoeding gevenDe kosten voor het retour zenden van de bril komen ten laste van de klant, niet voor Brilerbij.nl.